سامانه آفلاین

تمدید کارتهای منزلت و شهروندی
در صورت پایان اعتبار این کارتها، شهروندان می توانند با همراه داشتن کارت خود و کارت ملی، به دفتر اصفهان کارت مراجعه نمایند.

کارت های معیوب اصکارت، منزلت و شهروندی
به منظور رفع عیب کارتهای اصکارت طلایی، منزلت و شهروندی، شهروندان می توانند با همراه داشتن کارت خود و کارت ملی، به دفتر اصفهان کارت مراجعه نمایند.

خرید کارت
برای خرید کارت می توان به باجه های فروش کارت در سطح شهر و فروشگاههای طرف قرارداد اصفهان کارت مراجعه نمود.

شارژ کارت
برای شارژ کارت خود، به باجه های سطح شهر، فروشگاههای طرف قرارداد می توان مراجعه نمود و یا با استفاده از دستگاههای شارژ خودکار، کارت خود را شارژ نمود.